นโยบายความเป็นส่วนตัว

เนื้อหาของบุคคลภายนอก

อาจมีการจัดหาข้อมูลเฉพาะและเนื้อหาอื่นๆ ที่ไม่ได้ถูกจัดส่งให้โดยผู้มีสิทธิที่เป็นบุคคลที่สามและผู้จัดหาข้อมูลให้แก่บริษัท (“เนื้อหาของบุคคลที่สาม”) เนื้อหาของบุคคลที่สามซึ่งเป็นกรณีๆ คือชิ้นงานที่มีลิขสิทธิ์ และ/หรือ ตราสินค้าของผู้สร้างชิ้นงาน/ผู้มีสิทธิ ท่านยินยอมที่จะแสดงเนื้อหาของบุคคลที่สามบนคอมพิวเตอร์ส่วนตัวของท่านเพื่อการใช้งานส่วนบุคคลแต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้น ท่านรับทราบและยอมรับว่าไม่มีสิทธิดาวน์โหลด แคช ผลิตซ้ำ ปรับแก้ แสดง (เว้นเสียแต่ที่กำหนดไว้ในย่อหน้านี้) แก้ไข ปรับเปลี่ยน หรือเพิ่มเนื้อหาของบุคคลที่สามโดยวิธีใดๆ ก็ตาม จนกว่าจะได้รับอนุญาตจากเจ้าของเนื้อหาของบุคคลที่สาม บริษัทปราศจากโปรแกรมหรือไฟล์ที่อาจสร้างความเสียหายต่อระบบของผู้ใช้เว็บไซต์ ซึ่งรวมถึงไวรัส คอมพิวเตอร์เวิร์ม โทรจันฮอร์ส, สปายแวร์ หรือไฟล์ซึ่งเป็นอันตรายอื่นๆ และจะไม่รับผิดต่อความสูญหาย เสียหาย ค่าสินไหมทดแทน ค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหาย ที่เกิดจากโปรแกรมหรือไฟล์ที่อาจสร้างความเสียหายดังกล่าว

บุคคลภายนอก

อาจจะมีการเชื่อมโยงเว็บไซต์นี้ไปยังเว็บไซต์อื่นๆ ที่ไม่ใช่ของเว็บไซต์ของบริษัท โดยบริษัทเปิดให้มีการเชื่อมโยงไปยังลิงค์เหล่านี้เพื่อความสะดวกของคุณ และบริษัทไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อลิงค์ดังกล่าว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำเป็นเฉพาะเนื้อหาหรือลิงค์ ข้อตกลงและเงื่อนไขหรือนโยบายความเป็นส่วนตัวที่ปรากฏบนเว็บไซต์ดังกล่าว ในบางสถานการณ์อาจมีการเชื่อมโยงท่านไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามผ่านลิงค์ใดลิงค์หนึ่ง (แต่ท่านอาจจะยังคงอยู่ที่เว็บของบริษัท) และท่านรับรู้และยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขของเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม รวมถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวที่มีการใช้งานในสถานการณ์ดังกล่าว

การจัดส่งข้อมูล

ท่านรับรู้ว่ามีส่วนในการรับผิดชอบข้อมูล ข้อมูลประวัติ ข้อความ การให้คะแนน ข้อคิดเห็น รูปภาพ วิดีโอ ภาพเคลื่อนไหวและเนื้อหาหรือวัสดุอื่นๆ ที่คุณจัดส่ง อัพโหลด โพสต์ หรือทำให้มีอยู่บนเว็บไซต์ (แต่ละข้อหมายถึง “การจัดส่ง”) และผ่านการบริการที่เชื่อมต่อกับเว็บไซต์ดังกล่าวนี้ (เช่น กระดานสนทนา) และท่าน ซึ่งไม่ใช่บริษัท มีส่วนรับผิดชอบต่อการจัดส่งข้อมูลแต่ละครั้งที่ท่านดำเนินการ ซึ่งรวมถึงความถูกต้องตามกฎหมาย ความน่าเชื่อถือ ความเหมาะสม และความเป็นเจ้าของตราสินค้าหรือลิขสิทธิ์ เว้นเสียแต่จะมีการแสดงไว้ในที่นี้หรือในนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัท ท่านยอมรับว่าการจัดส่งข้อมูลแต่ละครั้งที่ท่านเป็นผู้ดำเนินการนั้นมีส่วนเชื่อมโยงกับเว็บไซต์ได้รับการจัดหาบนพื้นฐานที่ไม่เป็นกรรมสิทธิ์และไม่เป็นความลับ ท่านยอมรับให้บริษัทมีอิสระในการใช้งานการจัดส่งข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการจัดหาบริการที่เกี่ยวข้องให้แก่ท่านบนพื้นฐานที่ไม่เป็นกรรมสิทธิ์และไม่เป็นความลับ และท่านได้ให้สิทธิรอง ที่ไม่จำกัดเวลา ไม่เป็นพิเศษ และใช้ได้ทั่วโลก (หลายลำดับ) แก่บริษัทเพื่อเชื่อมกับการใช้ประโยชน์ ใช้งาน แสดงและเปิดเผยต่อสาธารณะชน ผลิตซ้ำ เผยแพร่ ปรับแก้ และจัดเตรียมชิ้นงานที่คล้ายคลึงกันกับการจัดส่งข้อมูล (ผ่านสื่อใดๆ ที่เป็นที่รู้จักในปัจจุบัน ยังไม่ได้รู้จัก หรือยังไม่ถูกคิดค้นขึ้น) ท่านยังคงเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิอื่นๆ ในลิขสิทธิ์จากการจัดส่งข้อมูล อย่างไรก็ตามบริษัทยอมรับที่จะใช้การจัดส่งข้อมูลทั้งหมดให้สอดคล้องกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทที่มีผลบังคับใช้กับข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถระบุได้

ท่านยังยอมรับเพิ่มเติมว่าท่านจะไม่อัพโหลด โพสต์ หรือดำเนินการอื่นๆ กับวัสดุที่ได้รับการคุ้มครองใดๆ ที่มีลิขสิทธิ์ ตราสัญลักษณ์ หรือทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ บนเว็บไซต์โดยไม่มีการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบุคคลที่สาม และการตัดสินว่าวัสดุนั้นได้รับความคุ้มครองจากสิทธิ์ดังกล่าวหรือไม่นั้นอยู่ที่ท่าน ท่านมีส่วนรับผิดชอบต่อความเสียหายอันเกิดจากการละเมิดลิขสิทธิ์ใดๆ หรืออันตรายใดๆ อันเกิดจากการการจัดส่งข้อมูลที่ท่านกระทำขึ้น

ท่านรับรองและรับประกันว่า (ก) ท่านเป็นเจ้าของการจัดส่งข้อมูลทั้งหมดที่โพสต์บนเว็บไซต์หรือมีสิทธิในการให้สิทธิอันเกี่ยวเนื่องกับการจัดส่งข้อมูลให้แก่บริษัทที่กำหนดไว้ในส่วนนี้ และ (ข) โพสต์การจัดส่งข้อมูลบนเว็บไซต์ดังกล่าวนี้ไม่ถือเป็นการละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัว สิทธิสาธารณะ สิทธิในตราสินค้า ลิขสิทธิ์ สิทธิในสัญญา หรือสิทธิใดๆ ก็ตามของบุคคลหรือนิติบุคคล ท่านยอมรับที่จะชำระค่าลิขสิทธิ์ ค่าธรรมเนียม ค่าเสียหาย และค่าที่ต้องชำระด้วยเงินตราใดๆ เนื่องจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเหตุผลใดเหตุผลหนึ่งของการจัดส่งข้อมูลใดๆ ที่โพสต์โดยท่านบนเว็บไซต์

เมื่อทำการจัดส่งข้อมูลหรือมีการใช้งานเว็บไซต์และ/หรือการบริการ ท่านยอมรับที่จะดำเนินการดังต่อไปนี้อย่างไม่มีข้อจำกัด:
 • สบประมาท ละเมิด ก่อกวน สะกดรอยตาม คุกคามหรือละเมิดสิทธิตามกฎหมาย (เช่น สิทธิในความเป็นส่วนตัวและสาธารณะ) ของบุคคลอื่น
 • ใช้ภาษาอันเหยียดเชื้อชาติ ชาติพันธุ์ หรือภาษาอันไม่เหมาะสมอย่างอื่น
 • จับกลุ่มอภิปรายหรือปลุกระดมกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย
 • ใช้ภาษาหยาบคายหรือสื่อไปในทางเพศที่โจ่งแจ้งชัดเจน (จริงหรือจำลอง)
 • โพสต์สิ่งที่หาประโยชน์จากเด็กหรือผู้เยาว์หรือโพสต์ที่แสดงให้เห็นการทารุณสัตว์
 • โพสต์เนื้อหาที่มีลิขสิทธิ์หรือเครื่องหมายการค้าใดๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของ
 • เผยแพร่โฆษณา สื่อส่งเสริมการขาย “อีเมลขยะ” “สแปม” “จดหมายลูกโซ่” “แผนปิรามิค” หรือรูปแบบอื่นๆ ของการชักชวนดังกล่าวใด ๆ อันไม่พึงประสงค์หรือไม่ได้รับอนุญาต
 • ใช้หุ่นยนต์ โครงข่าย เครื่องมือแยกส่วน หรืออุปกรณ์อัตโนมัติใดๆ เพื่อการเข้าถึงเว็บไซต์
 • ดำเนินการใดๆ ที่จะเพิ่มภาระงานอันไม่สมควรหรือมีขนาดใหญ่อย่างไม่เหมาะสมกับโครงสร้างพื้นฐานของเว็บไซต์
 • ปรับเปลี่ยนทรรศนะหรือความคิดเห็นที่โพสต์โดยผู้อื่นบนเว็บไซต์นี้

รายการข้อห้ามดังกล่าวให้ตัวอย่าง และไม่ใช่รายการที่สมบูรณ์หรือพิเศษ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการ (ก) ยกเลิกการเข้าถึงบัญชีของคุณ ความสามารถในการโพสต์ลงบนเว็บไซต์ (หรือบริการ) และ (ข) ปฏิเสธ ลบ หรือนำการจัดส่งข้อมูลออก โดยมีหรือไม่มีสาเหตุและมีหรือไม่มีคำเตือน โดยประกอบด้วยเหตุผลหรือไร้เหตุผล หรือการกระทำใดๆ ที่บริษัทเห็นว่าไม่เหมาะสมหรือมีส่วนทำลายเว็บไซต์หรือผู้ใช้งานรายอื่นของเว็บไซต์และ/หรือบริการ บริษัทอาจจะรายงานไปยังผู้บังคับใช้กฎหมายถึงการกระทำที่อาจจะผิดกฎหมาย หรือการรายงานเกี่ยวกับการกระทำที่ได้รับดังกล่าว เมื่อจำเป็นต้องมีการบังคับใช้กฎหมายหรือตามวิจารณญาณของบริษัท บริษัทจะร่วมมือกับหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมายเพื่อทำการสืบสวนกิจกรรมที่ได้รับการกล่าวหาว่าผิดกฎหมายนั้นที่เกิดขึ้นบนเว็บไซต์

ข้อห้ามเหล่านี้ไม่จำเป็นให้บริษัททำการติดตามตำรวจหรือถอดการจัดส่งข้อมูลหรือข้อมูลอื่นๆ ที่ได้รับจากคุณหรือผู้ใข้งานรายอื่น

กิจกรรมที่ไม่ได้รับอนุญาต

การจัดส่งข้อมูลหรือการใช้งานที่ไม่ได้รับอนุญาตวัสดุหรือเนื้อหาของบุคคลที่สามใดๆ ที่ปรากฎอยู่บนเว็บไซต์อาจจะเป็นการละเมิดกฎหมายหรือข้อบังคับบางประการอย่างร้ายแรง ท่านยอมรับที่จะชดใช้ค่าเสียหายและปกป้องบริษัท พนักงาน ผู้อำนวยการ ลูกจ้าง บุคคล ตัวแทน ผู้ถือสิทธิ และคู่ค้าทางธุรกิจให้ปลอดภัยจากต้นทุน ความเสียหาย ความรับผิดชอบ และค่าใช้จ่าย (ซึ่งรวมถึงค่าธรรมเนียมของทนายและค่าใช้จ่ายสำหรับการว่าความ) บริษัทหรือบุคคลที่ต้องชดใช้ค่าเสียหายอันเกี่ยวเนื่อง เกิดจากหรือมีเหตุหลีกเลี่ยงข้อกล่าวอ้างหรือข้อเรียกร้องใดๆ จากบุคคลที่สามที่การใช้งานเว็บไซต์ของท่านโดยบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งใช้ชื่อผู้ใช้และ/หรือเลขรหัสของท่าน (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการเข้าร่วมพื้นที่การโพสต์หรือการจัดส่งข้อมูล) ละเมิดกฎหมายหรือข้อบังคับใดๆ หรือลิขสิทธิ์หรือสิทธิในตราสินค้า หรือสิทธิอื่นๆ ของบุคคลภายนอก

กรรมสิทธิในสินทรัพย์

Spa Mellow® คือตราสินค้าของบริษัทไอโกสปา จำกัด ในประเทศไทย ตราสินค้า ชื่อ และโลโก้ของเว็บไซต์ถือเป็นทรัพย์สินของเจ้าแต่เพียงผู้เดียว โดยมิได้มีการระบุไว้เป็นอย่างอื่นในข้อบังคับ ข้อมูลและหน้าจอทั้งหมดที่ปรากฏบนเว็บไซต์ ซึ่งรวมถึงเอกสาร การบริการ การออกแบบเว็บไซต์ ข้อความ ภาพเคลื่อนไหม โลโก้ รูปภาพ และไอคอนและสิ่งอื่นๆ นั้นเป็นทรัพย์สินของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว ขอทำการสงวนสิทธิที่ไม่ได้มีการมอบไว้อย่างชัดเจนในที่นี้ เว้นเสียแต่ว่าจะเป็นที่ต้องการหรือจำกัดด้วยกฎหมายที่มีผลบังคับใช้ การผลิตซ้ำใด การจำแนกแจกจ่าง การปรับแก้ การส่งต่อ หรือการตีพิมพ์วัสดุที่มีลิขสิทธิ์ใดๆ ถือเป็นเรื่องที่ห้ามกระทำอย่างมาก โดยปราศจากความยินยอมที่เป็นลายลักษณ์อักษรจากเจ้าของสิทธิและลิขสิทธิ์นั้นเอง

การแจ้งเตือนการละเมิดลิขสิทธิ์และตราสินค้า

บริษัทเคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น และเราขอร้องให้ท่านกระทำแบบเดียวกัน ในสถานการณ์และโดยวิจารณญาณของเรา บริษัทอาจยกเลิกการบริการและ/หรือการเข้าถึงเว็บไซต์แก่ผู้ใช้งานที่ละเมิดลิขสิทธิ์ทางปัญญาของผู้อื่น หากท่านเชื่อว่าชิ้นงานของท่านมีส่วนในการละเมิดลิขสิทธิ์และ/หรือตราสินค้าของผู้อื่น และปรากฎอยู่บนเว็บไซต์ของบริษัท โปรดจัดเตรียมข้อมูลที่ดังต่อไปนี้แก่ตัวแทนที่ได้รับมอบหมาย

 • ลายเซ็นต้นฉบับหรือแบบอิเล็กโทรนิกส์ของผู้มีอำนาจในการดำเนินการแทนเจ้าของสิทธิพิเศษนั้นซึ่งถูกกล่าวอ้างว่ามีการละเมิด
 • การระบุชิ้นงานที่มีลิขสิทธิ์และ/หรือตราสินค้าที่ถูกละเมิด หรือรายชื่อชิ้นงานที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์นั้น ในกรณีที่มีชิ้นงานหลายชิ้นงานบนเว็บไซต์เดียวที่ครอบคลุมจากการแจ้งเตือนหนึ่งครั้ง
 • การระบุวัสดุที่ถูกกล่าวอ้างว่าละเมิดหรือตกอยู่ภายใต้การกิจกรรมแห่งการละเมิด และถูกถอดออกหรือเข้าถึงซึ่งถูกทำให้ใช้การไม่ได้บนเว็บไซต์ และข้อมูลอันจำเป็นต่อการอนุญาตให้บริษัทระบุตำแหน่งของวัสดุได้
 • ข้อมูลอันจำเป็นต่อการอนุญาตให้บริษัทติดต่อกับท่านได้ในฐานะที่เป็นบุคคลที่กล่าวอ้างถึง เช่น ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และที่อยู่จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่อาจจะติดต่อท่านได้ถ้ามี
 • แถลงการณ์ที่กล่าวถึงความเชื่อว่าการใช้งานวัสดุที่กล่าวอ้างถึงนั้นไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์และ/หรือตราสินค้า ตัวแทน หรือกฎหมาย
 • แถลงการณ์ที่ข้อมูลในการแจ้งเตือนนั้นมีความแม่นยำ และภายใต้บทลงโทษของการเบิกความเท็จที่ให้อำนาจท่านในการดำเนินการแทนเจ้าของสิทธิพิเศษนั้นซึ่งถูกกล่าวอ้างว่ามีการละเมิด

สามารถติดต่อตัวแทนบริษัทที่ได้รับการแจ้งเตือนการละเมิดลิขสิทธิ์หรือตราสินค้าบนเว็บไซต์ได้จากช่องทางดังต่อไปนี้:

 • By mail: Managing Director, I GO SPA CO., LTD.123/255 Moo7, Kathu, Phuket 83120
 • By phone: +66 76 321 262
 • By E-Mail: info@spamellow.com
ข้อจำกัดการรับประกัน

การใช้งานเว็บไซต์นี้ของท่านและ/หรือการบริการถือเป็นความเสี่ยงของท่านเอง บริษัทไม่ได้ยืนยันหรือรับรองความถูกต้องวัสดุ การจัดส่งข้อมูล หรือเนื้อหาของบุคคลที่สามบางส่วนหรือทั้งหมด และอาจมีความไม่แน่นอนหรือข้อผิดพลาดทางการพิมพ์ปรากฏอยู่ บริษัทไม่รับประกันความเที่ยงตรงของระยะเวลาของวัสดุ การจัดส่งข้อมูล หรือเนื้อหาของบุคคลที่สามที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ บริษัททำไม่ส่วนในความรับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดหรือข้อละเว้นใดๆ ของวัสดุ การจัดส่งข้อมูล และ/หรือเนื้อหาของบุคคลที่สามซึ่งจัดหาโดยบริษัทหรือผู้ถือสิทธิ

บริษัทให้ข้อมูลด้านสุขภาพ การออกกำลังกาย และโภชนาการโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อการศึกษาแต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้น ท่านไม่ควรยึดติดกับเว็บไซต์ วัสดุ หรือข้อมูลในฐานะที่เป็นสิ่งแทนหรือใช้แทนคำแนะนำ การวินิจฉัย หรือการรักษาของแพทย์ ก่อนที่จะเชื่อคำแนะนำหรือใช้โปรแกรมใดๆ ก็ตาม ท่านควรรับคำปรึกษาจากแพทย์เสียก่อน บริษัทจะไม่แสดงความรับผิดชอบใดๆ หากเกิดการบาดเจ็บหรือปัญหาอื่นๆ อันเกิดจากการใช้ข้อมูล หรือการกระทำใดๆ ที่เกิดขึ้นบนพื้นฐานของเนื้อหาที่ทางบริษัทจัดหาให้

หากท่านมีปัญหาหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับสุขภาพ ท่านควรหมั่นปรึกษาแพทย์หรือผู้ให้บริการด้านสุขภาพ ไม่ควรเพิกเฉย หลีกเลี่ยง หรือละเลยในการได้รับคำแนะนำทางการแพทย์และสุขภาพจากผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพ การใช้งานข้อมูลใดๆ ที่ทางบริษัทจัดหาให้ถือเป็นความเสี่ยงของท่านแต่เพียงผู้เดียว บริษัททำการรับรองใดๆ และปฏิเสธการรับรองทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม เป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่เป็นลายลักษณ์อักษร ตามกฎหมายหรือเป็นโดยนัยยะอื่น ถึงความถูกต้อง ความสมบูรณ์และความเหมาะสมใดๆ พัฒนาการของการวิจัยทางการแพทย์อาจมีผลต่อคำแนะนำด้านสุขภาพ การออกกำลังกาย และโภชนาการที่ทางบริษัทจัดหาไว้ให้

โดยตัวบริษัทและผู้ถือสิทธิเองไม่แสดงความเป็นตัวแทน การรับประกัน หรือการรับรองทั้งในทางตรงและทางอ้อม เป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่เป็นลายลักษณ์อักษร หรือเป็นไปตามกฎหมายหรือโดยนัยยะอื่น อันมีส่วนเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ การบริการ วัสดุใดๆ การจัดส่งข้อมูล หรือเนื้อหาของบุคคลที่สามอันเกี่ยวเนื่องกับคุณภาพ ความเหมาะสม ความจริง ความแม่นยำ หรือความสมบูรณ์ของข้อมูลหรือวัสดุใดๆ ที่ปรากฏหรือมีบนเว็บไซต์ดังกล่าว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะวัสดุ เนื้อหาของบุคคลที่สาม การจัดส่งข้อมูล และข้อมูลหรือวัสดุใดๆ ของผู้ใช้งานรายอื่นของเว็บไซต์ จนกว่าจะมีการระบุไว้เป็นอย่างอื่น เว็บไซต์ การบริการ วัสดุ เนื้อหาของบุคคลที่สาม การจัดส่งข้อมูล และข้อมูลหรือวัสดุใดๆ ที่ปรากฎหรือมีบนเว็บไซต์ได้รับการจัดหาให้ท่านโดยนัยยะแห่ง “ตามที่เป็นอยู่” “ตามที่มี” และ “ตามที่มา” โดยปราศจากการรับรองทั้งในทางตรงและทางอ้อมแห่งความเป็นสินค้า ความเหมาะสมแห่งวัตถุประสงค์เฉพาะ หรือการไม่ละเมิดสิทธิแห่งภาคที่สาม บริษัทจะไม่ให้การรับรองใดๆ ต่อไวรัส สปายแวร์ หรือมัลแวร์ที่อาจจะถูกติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ของท่าน

ข้อจำกัดเรื่องค่าเสียหาย

บริษัทไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความเสียหายอันเกิดจากการแสดง การทำซ้ำ หรือการดาวน์โหลดวัสดุ เนื้อหาของบุคคลที่สาม หรือการจัดส่งข้อมูลใดๆ ให้กับหรือนำมาจากเว็บไซต์ซึ่งเกิดจำนวนที่ท่านชำระให้แก่บริษัทภายในระยะเวลาย้อนหลังไปสิบสองเดือนก่อนมีการตั้งข้อกล่าวอ้าง บริษัทจะไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่ไม่ได้เกิดในทางตรง มีความเป็นพิเศษ เป็นตัวอย่าง เป็นการลงโทษ โดยเฉพาะ เป็นไปในเชิงอุบัติเหตุ หรือเป็นผลสืบเนื่อง (ซึ่งรวมถึงการสูญเสียข้อมูล ผลกำไร การใช้งานหรือการได้เปรียบในเชิงเศรษฐศาสตร์อื่นๆ) อันอาจจะเกิดขึ้น แม้ว่าบริษัทจะรู้ถึงความเป็นไปได้แห่งความเสียหายนั้น

บริษัทจะไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความเสียหายอันเกิดขึ้นทั้งในทางตรงและทางอ้อม จากผู้ซื้อบริการ การรักษา และ/หรือสินค้าผ่านเว็บไซต์ หรือเป็นผลมาจากการใช้บริการเว็บไซต์ บริษัทจะไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่ไม่ได้เกิดในทางตรง มีความเป็นพิเศษ เป็นตัวอย่าง เป็นการลงโทษ โดยเฉพาะ เป็นไปในเชิงอุบัติเหตุ หรือเป็นผลสืบเนื่อง อันอาจจะเกิดขึ้น แม้ว่าบริษัทจะรู้ถึงความเป็นไปได้แห่งความเสียหายนั้น

กฎหมายที่การบังคับใช้

บริษัทควบคุมและจัดการเว็บไซต์ผ่านสำนักงานใหญ่ในประเทศไทย และข้อตกลงและเงื่อนไขที่ปรากฎในที่นี้มีผลและได้รับการตีความตามกฎหมายของราชอาณาจักรไทยที่ใช้บังคับกับสัญญาที่ทำและดำเนินการในประเทศไทย โดยปราศจากความขัดแย้งกับบทบัญญัติแห่งกฎหมาย คู่บุคคลยอมรับต่ออำนาจพิเศษทางตุลาการของราชอาณาจักรไทย