ข้อตกลงและเงื่อนไข

บริษัท I GO SPA จำกัด

บริษัท I GO SPA จำกัด (ต่อไปในสัญญาเรียกว่า “บริษัท” “พวกเรา” หรือ “เรา”) ข้อตกลงการใช้งานอินเตอร์เน็ต

ข้อตกลงและเงื่อนไขที่กำหนไว้ดังต่อไปนี้ (ต่อไปเรียกว่า “ข้อตกลง”) ครอบคลุมถึงการใช้งานเว็บไซต์บนอินเตอร์เน็ตของท่าน ข้อตกลงเหล่านี้ถือเป็นสัญญาทางกฎหมายระหว่างท่านและบริษัท และครอบคลุมถึงการเข้าถึง และการใช้งานเว็บไซต์ที่ตัวระบุแหล่งทรัพยากรสากล WWW.SPAMELLOW.COM รวมถึงการบริการที่ปรากฏบนเว็บไซต์ดังกล่าว (ต่อไปเรียกว่า “เว็บไซต์”) หากท่านไม่เห็นด้วยกับข้อตกลงข้อหนึ่งข้อใดของสัญญานี้ โปรดอย่าเข้าใช้งานเว็บไซต์หรือนำข้อมูลที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ไปใช้ การใช้งานส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์ จะถือว่าท่านมีภาระผูกพันทางข้อตกลงแห่งสัญญาฉบับนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิทำการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาหรือการบริการที่มีได้ตลอดเวลา โดยประกาศการใช้ข้อตกลงใหม่บนเว็บไซต์ และจะทำการส่งอีเมล์แจ้งเตือนการเปลี่ยนแปลงให้แก่สมาชิกที่ลงทะเบียน ในกรณีที่การเปลี่ยนแปลงแก้ไขนั้นไม่เป็นที่ยอมรับ ท่านสามารถสั่งงดใช้บริการจากเว็บไซต์ได้ ในกรณีท่านไมได้ยกเลิกการใช้งานเว็บไซต์ดังกล่าว จะถือว่าท่านยอมรับการปรับเปลี่ยนแก้ไขนั้น

ข้อจำกัดในการใช้ทั่วไป

บริษัทเป็นผู้จัดหาเนื้อหาและบริการผ่านเว็บไซต์ บริษัทจะเป็นผู้จัดหาข้อมูลเฉพาะ เอกสาร ผลิตภัณฑ์ และการบริการที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะเนื้อหา ตราสินค้า ภาพเคลื่อนไหว ข้อมูลและข้อแนะนำ และรูปภาพ (ซึ่งเรียกรวมกันว่า “วัสดุ”) ที่ไม่ได้เป็นการจัดหาไว้ให้ (ดังได้ให้คำจำกัดความไว้ด้านล่าง) รวมถึงชิ้นงานที่มีลิขสิทธิ์ และ/หรือตราสัญลักษณ์ของทางบริษัท หรือผู้สนับสนุนของบริษัท บริษัทให้สิทธิอันไม่สามารถถ่ายโอน มีความพิเศษเฉพาะบุคคล และมีข้อจำกัดแก่ท่านในการใช้งาน จัดแสดง ทำสำเนาวัตถุและใช้บริการเพื่อการใช้ประโยชน์ส่วนบุคคลบนเว็บไซต์นี้เท่านั้น เว้นแต่สิทธิที่มีการระบุไว้ในวรรคข้างต้น ท่านรับรู้และยอมรับว่าท่านไม่มีสิทธิปรับแต่ง แก้ไข คัดลอก ทำซ้ำ สร้างชิ้นงานเลียนแบบ กระทำวิศวกรรมย้อนกลับ ปรับเปลี่ยน เพิ่มเติม หรือการกระทำใดๆ ที่ส่งผลต่อวัตถุ สิทธิอันจำกัดนี้จะบอกเลิกอัตโนมัติ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีที่มีการละเมิดข้อตกลงใดๆ ในสัญญาฉบับนี้ เมื่อมีการยกเลิกสิทธิดังกล่าวแล้ว ท่านยอมรับที่จะทำลายวัตถุที่มีการดาวน์โหลดหรือสั่งพิมพ์ใดๆ ในทันที เว้นแต่จะมีการกล่าวไว้เป็นอย่างอื่นสัญญาฉบับนี้ ท่านยอมรับว่าไม่มีสิทธิ ตำแหน่ง หรือส่วนได้เสียกับเว็บไซต์หรือวัตถุใดๆ บนในเว็บไซต์

เขตหวงห้ามที่ต้องมีการระบุรหัสของเว็บไซต์

ท่านจำเป็นต้องใช้รหัสเพื่อเข้าสู่เว็บไซต์และใช้งานการทำงานบางอย่างและบริเวณต่างๆ ของเว็บไซต์ ท่านมีหน้าที่ในการรักษารหัสและชื่อบัญชีผู้ใช้ไว้เป็นความลับ และยอมรับที่จะแจ้งบริษัทให้ทราบในกรณีที่รหัสสูญหาญ ถูกขโมย หรือเปิดเผยให้แก่บุคคลที่สามที่ไม่มีอำนาจ หรือมีการตกลงไว้เป็นอย่างอื่น ท่านมีหน้าที่รับผิดชอบทุกการกระทำที่เกิดขึ้นกับบัญชีผู้ใช้งานของท่าน ท่านยอมรับที่จะแจ้งบริษัทโดยทันทีถึงการใช้งานอย่างไม่ถูกต้องกับชื่อบัญชีของท่าน หรือการละเมิดความปลอดภัยอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับเว็บไซต์ที่ท่านรู้จัก

การซื้อบริการ

ถ้ามีการซื้อบริการเกิดขึ้น ท่านยินยอมที่จะชำค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที่เกิดกับบัญชีของท่าน ตามข้อบังคับในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของบริษัทซึ่งมีผลบังคับใช้ดังที่ได้แสดงไว้แล้วในหน้าการชำระเงิน ท่านต้องรับผิดชอบในการชำระค่าภาษีที่อาจจะมี หากท่านไม่ชำระเงินตรงตามเวลาที่กำหนด หรือบริษัท (ระบบเพย์พอล) ไม่สามารถเรียกเก็บค่าบริการจากบัตรเครดิต บริษัทขอสงวนสิทธิในการระงับหรือยกเลิกการเข้าถึงเว็บไซต์และบัญชีผู้ใช้งานของท่าน และขอยกเลิกข้อบังคับต่างๆ เหล่านี้ ท่านให้ความยินยอมกับบริษัทที่จะเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียม หรือภาษีที่เกิดขึ้น รวมถึงค่าใช้จ่ายใดๆ ที่ท่านอาจก่อให้เกิดขึ้นในระหว่างการใช้งานเว็บไซต์ และจะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมกับบัตรเครดิตของท่านผ่านระบบเพย์พอลแต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้น

การจอง

  • โปรดจองการใช้บริการล่วงหน้าอย่างน้อยหนึ่งวัน
  • โปรดแสดงบัตรกำนัลตัวจริงหรือจากหน้าจอโทรศัพท์มือถือของท่าน
  • ต้องมีการใช้งานบัตรกำนัลก่อนหมดอายุ

การเปลี่ยนแปลงการบริการ

  • ท่านสามารถใช้บัตรกำนัลเป็นเครดิตในการแลกเปลี่ยนการบริการที่แตกต่างออกไปได้
  • บัตรกำนัลไม่สามารถแลกเป็นเงินสดได้
  • ในกรณีที่ท่านเลือกใช้การบริการที่มีราคาสูงกว่ามูลค่าของบัตรกำนัลที่ท่านมีอยู่ ท่านต้องชำระค่าส่วนต่างนั้นด้วย

นโยบายการยกเลิกบริการ

ในกรณีที่ท่านต้องการยกเลิกการนัดมาย ท่านต้องทำการแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 5 ชั่วโมงก่อนถึงเวลานัดหมาย มิฉะนั้นจะถือเป็นการ “ไม่มาใช้บริการ” และไม่สามารถคืนเงินได้

ผู้ให้บริการที่จำหน่ายสินค้าและ/หรือบริการผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจะต้องรับผิดชอบความบาดเจ็บ อาการป่วย ความเสียหาย คำกล่าวอ้าง ความผิด และค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดกับหรือเกี่ยวข้องกับลูกค้า ซึ่งเกิดโดยทั่งหมดหรือเพียงบางส่วนโดยผู้ให้บริการ รวมถึงความผิดที่ไม่สามารถกล่าวอ้างได้ใดๆ หรือการยกเลิกการนัดหมายหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของการยกเลิกการนัดหมายนั้น ผู้ซื้อบริการสละสิทธิ และปลดปล่อยบริษัทและพนักงาน ผู้อำนวยการ ลูกจ้าง และผู้รับเหมาจากข้อกล่างอ้าง ความผิด ความเสียหาย หรือการบาดเจ็บใดๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวเนื่องกับการกระทำหรือการละเว้นของผู้ให้บริการที่เกี่ยวกับการซื้อรบริการสินค้าและ/หรือบริการที่ปรากฏอยู่ในที่นี้และ/หรือเกี่ยวเนื่องกับกฎหมายที่บังคับใช้หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับการขายคืนสินค้าหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของสินค้า ทั้งหมดของสินค้าสามารถขายคืนได้และเพียงครั้งเดียว และอาจจะไม่สามารถขายคืนอย่างค่อยเป็นค่อยไปได้